Përshkrimi i trajnimit

Roli i Burimeve Njerezore në zhvillimin organizativ është i fokusuar në menaxhimin e kapitalit human, domethënë ne krijimin e politikave dhe procedurave për gjetjen, mbështetjen dhe zhvillimin e njerëzve brenda organizatës. Kjo mund të përfshijë vlerësimin e nevojave, trajnimin dhe zhvillimin, planifikimin e karrierës dhe menaxhimin e performances se punonjesve.

Kursi eshte i projektuar per profesionistë të Burimve Njerezore, asistente te ketyre te fundit, rekrutuesit, specialistet e pavarur te burimeve njerezore, specialistë të zhvillimit organizativ dhe në përgjithësi per të gjithë ata që dëshirojnë të nisin një rrugë profesionale në fushën MBJ.

Teoria

Kursi perfshin 20 ore leksione teorike te cilat cdo kursant ka mundesine t’i ndjeke me pjesmarrje fizike ose online.

Kalendari

Leksionet online do te ndiqen nepermjet platformes Zoom ne baze te nje kalendari te personalizuar per cdo kursant/grup.

Praktika

Programi parashikon 30 ore praktike me procedura reale pune, te shtrira ne nje kohezgjatje prej dy javesh.

Struktura dhe kohëzgjatja

Kursi eshte projektuar ne dy jave teori dhe dy jave praktike, perkatesisht 20 ore teori dhe 30 ore praktike.

Lektorët
Lektore e pare: Brisilda Celaj
Lektore e dyte: Inirilda Dragoti

Programi

 • Rendesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
 • Planifikimi i BNJ ne kompani dhe struktura organizative
 • Job Analysis
 • Job Description
 • Publikimi dhe Menaxhimi i kanaleve te rekrutimit
 • Procesi i rekrutimit ne perputhje me strategjine e kompanise
 • Screening i Curriculum Vitae
 • Fazat e intervistave
 • Kthimi i pergjigjes
 • Procesi Onboarding i kandidateve
 • Roli Administrativ i Burimeve Njerezore (Dosja personale e punonjesit; Regjistri i punonjesve; arkivimi; Raportet etj)
 • Rendesia e zbatimit te legjislacionit ne fuqi (Kontrata e Punes; Nocione te Kodit te Punes; Perfundimi i marrdhenies se punes; Intervista e fundit e punes; Procesi Off Boarding i punonjesit; Siguria dhe Shendeti ne Pune)
 • Vleresimi i Performances
 • Zhvillimi dhe trajnimi i stafit
 • Menaxhimi i konflikteve, ankesave, kerkesave.

Kush mund të marrë pjesë

 1. Menaxhere te Burimeve Njerezore,
 2. Asistente HR,
 3. Rekrutues,
 4. Specialistet e pavarur te Burimeve Njerezore,
 5. Studente, 
 6. ushdo qe deshiron te fitoje njohuri ne fushen e MBJ.

Regjistrimi

Pranë zyrave tona ose duke kontaktuar në numrin tonë të telefonit apo në adresen e email-it: rekrutimp@gmail.com

Regjistrohu Online nëpërmjet plotësimit të formularit të regjistrimit me të dhënat e kërkuara.

Trajnime të tjera